Kultúrno - záujmová činnosť v roku 2020 bola zabezpečovaná podľa individuálnych možností klientov s ohľadom na ich vek, zdravotný stav, rôzne obmedzenia ale aj potreby, zručnosti a záujmy. Hlavný cieľ je umožniť im žiť plnohodnotný spôsob života, aktívne ich zapájať do života komunity a zmysluplne organizovať ich voľný čas. V roku 2020 sme pre klientov pripravili rôzne aktivity, výlety a stretnutia. O prebiehajúcich aktivitách sme obyvateľov informovali prostredníctvom dobre čitateľných pozvánok, ktoré sme umiestnili na informačné tabule. Osvedčené je tiež osobné pozvanie a sprevádzanie na tieto akcie.