Milí naši príbuzní.

Ocitli sme sa v situácii, na ktorú nikto z nás nebol pripravený, s ktorou sme nerátali a denne čelíme novým výzvam, na ktoré treba aktuálne reagovať a operatívne ich riešiť.  Touto cestou Vás chceme uistiť, že o Vašich príbuzných a známych je po všetkých stránkach postarané. Rešpektujeme všetky nariadenia vlády, MZ SR, na základe ktorých sme prijali a denne prijímame opatrenia, aby sme našich klientov uchránili od nákazy. Okrem štandardných činností v rámci starostlivosti o klientov, opatrovateľsko – ošetrovateľskej starostlivosti,  ubytovania, stravovania, upratovania, vykonávame  pravidelnú dezinfekciu. Zabezpečili sme aj naďalej zabezpečujeme ochranné rúška pre zamestnancov, ako aj pre našich klientov. Dokonca aj nákupy základných potravín a hygienických potrieb podľa požiadaviek klientov vykonávame 1x týždenne. Ak počasie dovolí, trávime s nimi čas vonku, na prechádzke. Nezabúdame ani na uspokojovanie ich duchovných potrieb a klienti majú možnosť sledovať  bohoslužby prostredníctvom médií, rovnako im poskytujeme sociálnu a morálnu oporu. Môžete sa naozaj spoľahnúť na to, že celý personál s tým najlepším vedomím a svedomím pristupuje k našim starkým tak, aby vnímali, že je o nich postarané, že sú chránení, že sú rešpektovaní a počúvaní. A že na začiatku, aj na konci tohto všetkého, doteraz nepoznaného, sú oni a ich ochrana, starostlivosť a ich istota.

Vzájomne si držme palce, aby sme to všetci zvládli.

Naďalej sa môžete telefonicky informovať a kontaktovať nás na našich telefónnych číslach:

K6,7 : 041/5674213, 041/5674226                  K8,9 : 041/5674107, 041/5674104

 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE, TRPEZLIVOSŤ a dôveru.

  

 

OZNAM

CSS Letokruhy vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oznamuje verejnosti, že:

                                                                                   -  sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,

  1.                                                                          -  máme plán preventívnych opatrení,
  2.                                                                          -  máme spracovaný krízový plán, ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom
    1.                                                                   šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19,SARS-  CoV).

 

Kontaktná osoba, ktorá odpovedá na otázky v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 10:00 hodiny je:

PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka

tel. 0905 541 890, v prípade nedovolania sa použite e-mail:  gajdosikova@vuczilina.sk

 

 

 

Oznam

Informácia počas karantény

O stave hotovosti klientov v pokladni je potrebné sa informovať telefonicky na čísle:

 

pokladňa: 041/5674 224 ( v rámci pokladničných hodín)

vrátnica: 041/5674 111

* v prípade nedostatku finančných prostriedkov na liekovom účte  klienta sa bude postupovať individuálne

* úhrady za sociálne služby prosíme platiť cez „Internetbanking“ alebo „ poštovou poukážkou“, resp. sa dohodnúť telefonicky s pracovníčkou pokladne

 

Za pochopenie ďakujeme!

 

 

O Z N A M

Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia sú všetky budovy nášho zariadenia pre verejnosť zatvorené.

Poradenstvo sa bude poskytovať telefonicky a mailom.

                                   ddka8soc@vuczilina.sk                                   

ddka6soc@vuczilina.sk

041/5674107, 041/5674104, 041/5674213, 041/5674226

Pre viac informácií sa kontaktujte na t.č:

K6,7 : 041/5674213, 041/5674226

K8,9 : 041/5674107, 041/5674104

 

                                               Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení.

                                                                                                                                                                                           PhDr. Helena Gajdošíková

                                                                                                                                                                                            riaditeľka CSS Letokruhy  

 

O Z N A M

 

Na základe pokynov

  Protiepidemickej  komisie v Žiline platí 

od  1. 3. 2020 ZÁKAZ NÁVŠTEV až do odvolania

na všetkých odeleniach CSS Letokruhy z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné ochorenia.

 

                           Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení.

 

PhDr. Helena Gajdošíková

riaditeľka CSS Letokruhy  

 

V prípade potreby nás kontaktujte.

 

 

 

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

 

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v domove sociálnych služieb (66),  v zariadení pre seniorov (75) a  v špecializovanom zariadení (152).

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.

 

Od roku 2012 je Centrum sociálnych sociálnych služieb Žilina certifikovaným Pracoviskom bazálnej stimulácie.

Od roku 2013 je zariadenie partnerskou organizáciou a INFO BODOM Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

(Info bod distribuuje informačné letáky do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou v danom regióne a sprostredkuje užitočné rady a informácie do týchto rodín.)

 

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja sa zaujíma o kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení, preto spracoval Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb.

Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom CSS Letokruhy:

 

dotazník spokojnosti

POradenstvo pre pacientov s alzheimerovou chorobou
Naše zariadenie sa venuje poradenskej činnosti v oblasti Alzheimerovej choroby.

Pripravili sme pre Vás zoznam často kladených otázok ku tejto chorobe, ako aj možnosť anonymne sa spýtať na to, čo Vás zaujíma.

Oz letokruhy

 

Sme Občianske združenie Letokruhy, ktoré má sídlo priamo v CSS Letokruhy Žilina na Karpatskej ulici 3117/9. Sme registrovaní v Notárskom centrálnom registri určenom právnickým osobám pre získanie 2% Vami platenej dane z príjmov za rok 2018.

Cieľmi Občianskeho združenia Letokruhy je zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb, rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihnúť kultúrnu a duchovnú úroveň obyvateľov CSS Letokruhy, pomáhať pri materiálno – technickom a personálnom zabezpečení, v súvislosti s vytváraním vhodného zázemia obyvateľov (dobudovanie relaxačných priestorov, rehabilitácie…) vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrnu, záujmovú a aktivačnoterapeutickú činnosť (účasť na kultúrnych a športových podujatiach , organizovanie rôznych súťaží, zriadenie tvorivých dielní – výroba darčekových predmetov), organizovať rekreačné zájazdy, pobyty na Slovensku i v zahraničí.