Od 1.7.2020 bude možné si vziať svojho príbuzného do domáceho prostredia

 

Vážení príbuzní, naďalej dodržiavajte zvýšené hygienické opatrenia(prekrytie úst, nosa a rukavice) v areáli zariadenia.

 

Budovy Karpatská 8 a 9                                                   Budovy Karpatská 6 a 7

 

tel.: 041/5674 107                                                           tel.: 041/ 5674 213,226

mobil: 0905 162519                                                         mobil: 0905 764365

 

 

                                                                                                                                            O Z N A M

Na základe plánu uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 umožňujeme návštevy klientov v trvaní 30 minút,

už aj na izbách klientov,

max. dvaja príbuzní na jednu návštevu mimo osôb mladších ako 15 rokov

počas pracovných dní od 9,00 hod. do 15,00 hod.

Na návštevu je potrebné sa telefonicky nahlásiť na sociálnom úseku minimálne deň vopred:

 

                                                                                     Karpatská 8,9                                              Karpatská 6,7

                                                                             tel.:     +421 41 5674 107                             tel.: +421 41 5674  213, 226
                                                                             mobil: +421 905 162 519                             mobil: +421 905 764 365

                                                                             Pondelok, utorok, streda                           pondelok, streda, štvrtok

                                                                              od 8,00 – 11,30  hod.                                    od 8,00 – 11,30 hod.

 

Doneste si so sebou rúško, rukavice a návleky!

 

 

 

Plán a režim návštev v CSS Letokruhy   - II. fáza uvoľňovania

           V rámci uvoľňovania opatrení od 15. júna 2020 je možné navštíviť Vášho blízkeho za týchto podmienok:

Nahlasovanie návštev:

Budovy Karpatská 8 a 9                                                         Budovy Karpatská 6 a 7

   tel.: 041/5674 107                                                              tel.: 041/ 5674 213,226

 mobil: 0905 162519                                                                 mobil: 0905 764365

    pondelok, utorok, streda                                                     pondelok, streda, štvrtok

  od 8.00 – 11.30 hod.                                                            od 8.00 – 11.30 hod.

 

 

 

Oznam

V rámci uvoľňovania opatrení naše CSS Letokruhy dovoľuje prijímať hotovosti do pokladne sociálneho úseku

Preberanie hotovosti do pokladne sociálneho úseku bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení a pravidiel nasledovne:

v  dňoch:

Pondelok        od 14,00 hod do 15,00 hod.

Streda             od 9,00 hod do  10,00 hod   a od 15,00 hod do 16,00 hod.

Na preberanie v hotovosti sa treba vopred dohodnúť s pracovníčkou pokladne na t.č. 041/5674224, ktorá vás oboznámi s podrobnosťami.

Mimo uvedených dní a hodín hotovosť do pokladne neprevezmeme!

Prosím dodržiavajte vzájomný bezpečný odstup a naďalej používajte rúško a rukavice

 

Ďakujeme

 

 

Oznam

V rámci uvoľňovania opatreni naše CSS Letokruhy dovoľuje preberať od príbuzných drobné nákupy.

Preberanie drobných nákupov bude prebiehať nasledovne:

Nákup musí byť vložený v taške, ideálne jednorazovej (papierovej, igelitovej) odovzdanú tašku nevraciame. Taška nesmie obsahovať potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, hotovosť a iné cenné veci!  Taška musí byť označená čitateľným priezviskom klienta, pre ktorého je určená.

Tašky s nákupom je možné doručiť v budovách Karpatská 8 a 9 na vrátnice budov,

budova Karpatská 6 a 7  ku bráne  zariadenia v týchto dňoch:

Utorok        15,30 hod do 17,00 hod.

Streda         15,30 hod do 17,00 hod.

Preberať ich budú vrátnici a mimo uvedených dní a hodín nákup neprevezmeme!

Pre klientov v budovách Karpatská 6 a 7 tašku prineste ku bráne zariadenia a čakajte na príchod vrátnika, prípadne volajte na t.č. 041/5674111

Dodržiavajte vzájomný bezpečný odstup a naďalej používajte rúško a rukavice.

Ďakujeme

 

 

 

OZNAM

 

CSS Letokruhy vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oznamuje verejnosti, že:

                                                                                   -  sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,

  1.                                                                          -  máme plán preventívnych opatrení,
  2.                                                                          -  máme spracovaný krízový plán, ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom
    1.                                                                   šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19,SARS-  CoV).

 

Kontaktná osoba, ktorá odpovedá na otázky v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 10:00 hodiny je:

PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka

tel. 0905 541 890, v prípade nedovolania sa použite e-mail:  gajdosikova@vuczilina.sk

 

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

 

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v domove sociálnych služieb (66),  v zariadení pre seniorov (75) a  v špecializovanom zariadení (152).

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.

 

Od roku 2012 je Centrum sociálnych sociálnych služieb Žilina certifikovaným Pracoviskom bazálnej stimulácie.

Od roku 2013 je zariadenie partnerskou organizáciou a INFO BODOM Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

(Info bod distribuuje informačné letáky do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou v danom regióne a sprostredkuje užitočné rady a informácie do týchto rodín.)

 

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja sa zaujíma o kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení, preto spracoval Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb.

Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom CSS Letokruhy:

 

dotazník spokojnosti

 

POradenstvo pre pacientov s alzheimerovou chorobou
Naše zariadenie sa venuje poradenskej činnosti v oblasti Alzheimerovej choroby.

Pripravili sme pre Vás zoznam často kladených otázok ku tejto chorobe, ako aj možnosť anonymne sa spýtať na to, čo Vás zaujíma.

Oz letokruhy

 

Sme Občianske združenie Letokruhy, ktoré má sídlo priamo v CSS Letokruhy Žilina na Karpatskej ulici 3117/9. Sme registrovaní v Notárskom centrálnom registri určenom právnickým osobám pre získanie 2% Vami platenej dane z príjmov za rok 2018.

Cieľmi Občianskeho združenia Letokruhy je zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb, rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihnúť kultúrnu a duchovnú úroveň obyvateľov CSS Letokruhy, pomáhať pri materiálno – technickom a personálnom zabezpečení, v súvislosti s vytváraním vhodného zázemia obyvateľov (dobudovanie relaxačných priestorov, rehabilitácie…) vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrnu, záujmovú a aktivačnoterapeutickú činnosť (účasť na kultúrnych a športových podujatiach , organizovanie rôznych súťaží, zriadenie tvorivých dielní – výroba darčekových predmetov), organizovať rekreačné zájazdy, pobyty na Slovensku i v zahraničí.