Na základe vyhlásenia núdzového stavu

 CSS Letokruhy zastavuje v budovách Karpatská 6,7,8 a 9 návštevy ku klientom.

Návštevy budú povolené len ku klientom v terminálnom štádiu ochorenia, na základe vopred schválenej žiadosti a za prísnych              

protiepidemických opatrení.   

Zdravotný stav klientov je možné konzultovať každú stredu v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. na telefónnom čísle príslušnej ambulancie.

 

 

Preberanie nákupov od príbuzných.

Platí zákaz návštev a osobných kontaktov s klientmi.

CSS Letokruhy bude nákupy realizovať len klientom, ktorí nemajú nikoho a to len nevyhnutné veci a trvanlivé potraviny. Prosíme Vás, príbuzných, aby ste svojim blízkym zabezpečili nákupy najmä vy, hlavne z dôvodu vysokej vyťaženosti personálu!

Preberanie drobných nákupov bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení a pravidiel nasledovne:

Nákup musí byť vložený v taške, ideálne jednorázovej (papierovej, igelitovej),odovzdanú tašku nevraciame.

Taška nesmie obsahovať potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, hotovosť a iné cenné veci!  Taška musí byť označená čitateľným priezviskom klienta, pre ktorého je určená.

Tašky s nákupom je možné doručiť na vrátnice budov v týchto dňoch:

Utorok        15,30 hod do 17,00 hod.

Streda         15,30 hod do 17,00 hod.

Preberať ich budú vrátnici, mimo uvedených dní a hodín nákup neprevezmeme!

Dodržiavajte vzájomný bezpečný odstup a používajte respirátor.

Ďakujeme Vám, že rešpektujete nastavené opatrenia, veľmi nám tým pomáhate.

 

 

 

Oznam pokladňa.

 

Preberanie hotovosti do pokladne sociálneho úseku prebieha za prísnych hygienických opatrení a pravidiel takto:

 

v  dňoch:

 Pondelok        od 14,00 hod do 15,00 hod.

                                                   Streda             od 9,00 hod do  11,00 hod   a od 14,00 hod do 15,30 hod.

Vklady v hotovosti do pokladne sociálneho úseku si treba vopred dohodnúť s pracovníčkou pokladne na t.č. 041/5674 224, ktorá vás oboznámi s podrobnosťami.

Mimo uvedených dní a hodín hotovosť do pokladne neprevezmeme!

Prosím dodržiavajte vzájomný bezpečný odstup a používajte respirátor.

 

 

 

Žilinská župa vynakladá na oblasť sociálnej starostlivosti významnú časť svojho rozpočtu. Je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb a prispieva aj na služby pre občanov u neverejných poskytovateľov. V sociálnej oblasti sme v mene Stratégie Žilinský kraj 22+ uskutočnili množstvo pozitívnych zmien, ktoré predtým v našom kraji absentovali. Pozrite si spolu s nami úspechy, na ktoré sme hrdí.
Žilinský samosprávny kraj si nevyberá komu - pomáha všetkým. S veľkým odhodlaním a pokorou ideme ďalej…
Stratégia22+ Efektívne – Transparentne – V službe verejnosti
 
ℹ Viac info o Stratégii22+: https://bit.ly/2OwSShw

 

                                                                  

Príbuzným našich klientov a žiadateľom o sociálnu službu dávame do pozornosti

nový Cenník za poskytované sociálne služby v CSS Letokruhy,

platný od 1.8.2021. Pozrieť si ho môžete TU

 

                                                                  

OZNAM

 

CSS Letokruhy vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oznamuje verejnosti, že:

                                                                                   -  sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,

  1.                                                                          -  máme plán preventívnych opatrení,
  2.                                                                          -  máme spracovaný krízový plán, ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom
    1.                                                                   šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19,SARS-  CoV).

 

Kontaktná osoba, ktorá odpovedá na otázky v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 10:00 hodiny je:

PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka

tel. 0905 541 890, v prípade nedovolania sa použite e-mail:  gajdosikova@vuczilina.sk

 

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

 

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v domove sociálnych služieb (66),  v zariadení pre seniorov (75) a  v špecializovanom zariadení (152).

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.

 

Od roku 2012 je Centrum sociálnych sociálnych služieb Žilina certifikovaným Pracoviskom bazálnej stimulácie.

Od roku 2013 je zariadenie partnerskou organizáciou a INFO BODOM Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

(Info bod distribuuje informačné letáky do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou v danom regióne a sprostredkuje užitočné rady a informácie do týchto rodín.)

 

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja sa zaujíma o kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení, preto spracoval Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb.

Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom CSS Letokruhy:

 

dotazník spokojnosti

 

POradenstvo pre pacientov s alzheimerovou chorobou
Naše zariadenie sa venuje poradenskej činnosti v oblasti Alzheimerovej choroby.

Pripravili sme pre Vás zoznam často kladených otázok ku tejto chorobe, ako aj možnosť anonymne sa spýtať na to, čo Vás zaujíma.

Oz letokruhy

 

Sme Občianske združenie Letokruhy, ktoré má sídlo priamo v CSS Letokruhy Žilina na Karpatskej ulici 3117/9. Sme registrovaní v Notárskom centrálnom registri určenom právnickým osobám pre získanie 2% Vami platenej dane z príjmov za rok 2019.

Cieľmi Občianskeho združenia Letokruhy je zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb, rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihnúť kultúrnu a duchovnú úroveň obyvateľov CSS Letokruhy, pomáhať pri materiálno – technickom a personálnom zabezpečení, v súvislosti s vytváraním vhodného zázemia obyvateľov (dobudovanie relaxačných priestorov, rehabilitácie…) vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrnu, záujmovú a aktivačnoterapeutickú činnosť (účasť na kultúrnych a športových podujatiach , organizovanie rôznych súťaží, zriadenie tvorivých dielní – výroba darčekových predmetov), organizovať rekreačné zájazdy, pobyty na Slovensku i v zahraničí.