karpatska

Žilinský samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina,

Karpatská 8,9, 010 08 Žilina

                         

Požiadavky na uchádzačov:

 • vysokoškolské vzdelanie,

 • minimálne 3-ročná odborná prax,

 • odbornosť - znalosť legislatívy a strategických dokumentov zo  sociálnej oblasti, (najmä zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020, Implementácia podmienok kvality do praxe poskytovateľov sociálnych služieb, Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, Dohovor o právach dieťaťa, Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, Národný akčný plán deinštitucionalizácie, Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019, Národný akčný plán pre deti na roky 2013 - 2017);

znalosť ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä: zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Zákonník práce, zákon o rozpočtových pravidlách, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 • prax v riadení - vítaná,

 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,

 • znalosť štátneho jazyka, znalosť cudzieho jazyka – vítaná,

 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,

 • bezúhonnosť.

 

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 

 • plnenie vyššie uvedených požiadaviek,

 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania, motivačného listu, štruktúrovaného profesijného životopisu a fotokópie dokladu o vzdelaní,

 • predloženie výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,

 • predloženie projektu so zameraním na: R ozvoj kvalitných komunitne orientovaných sociálnych služieb v zariadení v súlade s potrebami regiónu a s prihliadnutím na individuálne potreby klientov pri rešpektovaní ich základných ľudských práv a slobôd, rozvoj spolupráce a komunitných partnerstiev v regióne a hospodárne, efektívne, účinné a účelné vynakladanie verejných zdrojov , v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011  Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV), ktorá je zverejnená na internetovej stránke  www.zilinskazupa.sk » Samospráva » Dokumenty - Oznamy » Dokumenty » Smernice » schválené v roku 2011,

 • predloženie písomného súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona
  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť spolu s ostatnými vyžadovanými dokumentmi je potrebné doručiť do 20. 09. 2016 na adresu: Žilinský samosprávny kraj, organizačný odbor, Komenského 48, 011 09 Žilina, s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – ZpS a DSS ZA “, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte Ing. Annu Klimíkovú na tel. č. 041/5032426.

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina je lokalizované v okrajovej časti sídliska Vlčince na Karpatskej ulici v peknom prostredí zelene neďaleko lesoparku.

                                               

Tvoria ho štyri päťposchodové budovy s bezbariérovým vstupom. V exteriéri zariadenia  sú oddychové zóny s  dvoma altánkami obkolesenými smrekmi a lavičkami. Zariadenie  poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriznivého zdravotného stavu, zdravotného postihnutia alebo dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení a to celoročnou pobytovou formou 313-im mužom a ženám. Služby poskytuje spolu 171 zamestnancov. Izby pre klientov sú v jedno- a dvojlôžkové s príslušenstvom, niektoré sú vybavené malou kuchynkou, menšie balkónom či logiou. V každej budove je  bezbariérová kúpeľňa. Klientom sú v rámci kultúrno-spoločenského či športového vyžitia k dispozícii dve knižnice, telocvičňa, rehabilitačná miestnosť, v každej budove sú ošetrovne, spoločenské miestnosti, čajovne, miestnosti pre pracovnú terapiu a internetová miestnosť. Na uspokojovanie duchovných potrieb sú v zariadení zriadené dve kaplnky, v ktorých sa pravidelne slúžia omše.

 

                    

 

Zoznam najzaujímavejších plánovaných aktivít

 

 

v ZpS a DSS Ži lina na mesiac september 2016

 

 

  06.09.2016   Vernisáž našich výrobkov na jesennú výstavu

09.09.2016   „Keď zemiačky vyberieme, podlesník si upečieme" - spoločné pečenie placiek

13.09.2016   Edukačné okienko: slávne postavy svetovej histórie - filmové ukážky

20.09.2016   Návšteva parku v Budatíne

21.09.2016  "Svetový mesiac Alzheimerovej choroby" - spoločné pamäťové cvičenia

29.09.2016   Pobožnosť za chorých k sviatku sv. Michala, patróna chorých

 

 

 

       Čo sa u nás deje:  

 

Na konci leta sme osadili nové lavičky, ktoré spríjemnia teplé jesenné dni. Teší nás, že za pekného počasia sú stále obsadené.

     

 

Otvorenie čajovne

Otvorili sme novú čajovňu, klienti aj príbuzní si v nej môžu posedieť v príjemnej atmosfére. Nájdete ju na 3. poschodí v budove Karpatská 6.

 

                        

 

 

Začali sme piecť aj v budove Karpatská 6

V lete sa nám podarilo sprevádzkovať kuchynku, kde sa obyvatelia schádzajú pri pečení rôznych dobrôt. V auguste sme si s našimi šikovnými žienkami zaspomínali na jedlá starých materí a napiekli sme si výborné, voňavé KAPUSTNÍKY.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Svätá omša v záhrade

Krásne slnečné augustové dopoludnie nám umožnilo aj tento rok zúčastniť sa na sv. omši, ktorú nám odslúžil pán dekan Richard Folučka  v areáli nášho zariadenia. V živote kresťana má eucharistia veľký význam, je najvznešenejšou spomedzi sviatostí, v ktorej je prítomný, obetovaný a prijímaný samotný Kristus. Pre mnohých našich klientov bolo toto stretnutie hlbokým zážitkom.