Oznam ohľadom sčítania obyvateľov  2021

CSS Letokruhy bude sčítavať všetkých klientov umiestnených v zariadení prostredníctvom povereného sčítacieho komisára.

Ak ste už svojho príbuzného, umiestneného v našom zariadení sčítali, prosím oznámte to zamestnancom sociálneho úseku.

Ďakujeme

 

OZNAM

Na základe  Príkazu predsedníčky ŽSK č. 2/2021 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šírením koronavírusu, platného dňom  9.2.2021 a aktuálnej verzie COVID Automatu, platného od 8.2.2021 naďalej platí zákaz návštev a uzatvorenie CSS Letokruhy pre verejnosť až do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení.

PhDr. Helena Gajdošíková, MBA , riaditeľka CSS Letokruhy

 

 

Príbuzným našich klientov a žiadateľom o sociálnu službu dávame do pozornosti nový

Cenník za poskytované sociálne služby platný odo dňa 1.2.2021.

Pozrieť si ho môžte TU

 

                                                                                                                                            

Milí naši príbuzní, priatelia, známi!

Chceme Vás ubezpečiť, že personál nášho zariadenia sa o vašich blízkych naďalej stará s láskou, obetavo pomáha, zabezpečuje všetko potrebné...aby každému jednému deň plynul príjemne, aby sa cítil rešpektovaný a jedinečný.  Chceme Vás zároveň poprosiť, aby ste dodržiavali nasledovné opatrenia:

-  ohľadom informácií o zdravotnom stave vašich blízkych môžete volať na jednotlivé ambulancie každú  stredu v čase od 12,30h do 13,30h,             a to na tel. čísla:

Budova Karpatská 9, ambulancia 2.poschodie  041/5674 104

Budova Karpatská 8, ambulancia 2.poschodie  041/5674 100 

Budova Karpatská 8, ambulancia 4.poschodie  041/5674 116

Budova Karpatská 7, ambulancia 1.poschodie  041/5674 214

Budova Karpatská 6, ambulancia 1.poschodie  041/5674 212                                                                                          

Budova Karpatská 6, ambulancia 4.poschodie  041/5674 219

 

Naďalej v tejto situácii môžete využívať aj komunikáciu s vašimi blízkymi prostredníctvom telefonického hovoru alebo videohovoru. Pre túto možnosť prosím kontaktujte sociálny úsek na tel. číslach:

        Budova Karpatská 8,9   041/5674 107

        Budova Karpatská 6,7    041/5674 223, 041/5674 213

 

 

Oznam

Prijímanie hotovosti do pokladne sociálneho úseku

Preberanie hotovosti do pokladne sociálneho úseku bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení a pravidiel nasledovne:

v  dňoch:

Pondelok        od 14,00 hod do 15,00 hod.

Streda             od 9,00 hod do  11,00 hod   a od 14,00 hod do 15,30 hod.

Na preberanie v hotovosti sa treba vopred dohodnúť s pracovníčkou pokladne na t.č. 041/5674224, ktorá vás oboznámi s podrobnosťami.

Mimo uvedených dní a hodín hotovosť do pokladne neprevezmeme!

Prosím dodržiavajte vzájomný bezpečný odstup a naďalej používajte rúško a rukavice

 

Ďakujeme, že ste zodpovední!

 

 

Oznam

Preberanie drobných nákupov od príbuzných.

Preberanie drobných nákupov bude prebiehať nasledovne:

Nákup musí byť vložený v taške, ideálne jednorazovej (papierovej, igelitovej) odovzdanú tašku nevraciame. Taška nesmie obsahovať potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, hotovosť a iné cenné veci!  Taška musí byť označená čitateľným priezviskom klienta, pre ktorého je určená.

Tašky s nákupom je možné doručiť v budovách Karpatská 8 a 9 na vrátnice budov,

budova Karpatská 6 a 7  ku bráne  zariadenia v týchto dňoch:

Utorok        15,30 hod do 17,00 hod.

Streda         15,30 hod do 17,00 hod.

Preberať ich budú vrátnici a mimo uvedených dní a hodín nákup neprevezmeme!

Pre klientov v budovách Karpatská 6 a 7 tašku prineste ku bráne zariadenia a čakajte na príchod vrátnika, prípadne volajte na t.č. 041/5674111

Dodržiavajte vzájomný bezpečný odstup a naďalej používajte rúško a rukavice.

Ďakujeme

 

 

 

OZNAM

 

CSS Letokruhy vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oznamuje verejnosti, že:

                                                                                   -  sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,

  1.                                                                          -  máme plán preventívnych opatrení,
  2.                                                                          -  máme spracovaný krízový plán, ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom
    1.                                                                   šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19,SARS-  CoV).

 

Kontaktná osoba, ktorá odpovedá na otázky v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 10:00 hodiny je:

PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka

tel. 0905 541 890, v prípade nedovolania sa použite e-mail:  gajdosikova@vuczilina.sk

 

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

 

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v domove sociálnych služieb (66),  v zariadení pre seniorov (75) a  v špecializovanom zariadení (152).

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.

 

Od roku 2012 je Centrum sociálnych sociálnych služieb Žilina certifikovaným Pracoviskom bazálnej stimulácie.

Od roku 2013 je zariadenie partnerskou organizáciou a INFO BODOM Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

(Info bod distribuuje informačné letáky do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou v danom regióne a sprostredkuje užitočné rady a informácie do týchto rodín.)

 

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja sa zaujíma o kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení, preto spracoval Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb.

Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom CSS Letokruhy:

 

dotazník spokojnosti

 

POradenstvo pre pacientov s alzheimerovou chorobou
Naše zariadenie sa venuje poradenskej činnosti v oblasti Alzheimerovej choroby.

Pripravili sme pre Vás zoznam často kladených otázok ku tejto chorobe, ako aj možnosť anonymne sa spýtať na to, čo Vás zaujíma.

Oz letokruhy

 

Sme Občianske združenie Letokruhy, ktoré má sídlo priamo v CSS Letokruhy Žilina na Karpatskej ulici 3117/9. Sme registrovaní v Notárskom centrálnom registri určenom právnickým osobám pre získanie 2% Vami platenej dane z príjmov za rok 2019.

Cieľmi Občianskeho združenia Letokruhy je zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb, rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihnúť kultúrnu a duchovnú úroveň obyvateľov CSS Letokruhy, pomáhať pri materiálno – technickom a personálnom zabezpečení, v súvislosti s vytváraním vhodného zázemia obyvateľov (dobudovanie relaxačných priestorov, rehabilitácie…) vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrnu, záujmovú a aktivačnoterapeutickú činnosť (účasť na kultúrnych a športových podujatiach , organizovanie rôznych súťaží, zriadenie tvorivých dielní – výroba darčekových predmetov), organizovať rekreačné zájazdy, pobyty na Slovensku i v zahraničí.