OZNAM

Z dôvodu technickej poruchy nefungujú pevné telefónne linky na jednotlivých úsekoch zariadenia.

Na odstránení poruchy sa pracuje.

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Milí príbuzní a známi našich klientov,

na základe rozhodnutia interného krízového tímu CSS Letokruhy a epidemickej situácie v súvislosti s ochorením Covid -19

povoľujeme návštevy vo všetkých budovách v režíme "základ" (bez obmedzení)

 

Podmienky a odporúčania pre návštevy:

- prosíme uprednostňujte návštevy v exteriéri zariadenia,

-v interiéri zariadenia noste respirátor triedy FFP2,

- na vrátniciach sa zapíšte a vypľňte potrebné tlačivá.

(návštevy pre budovu Karpatská 8 sa zapisujú na vrátnici v budove Karpatská 9)

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte

                                                             Budovy Karpatská 8 a 9                     Budovy Karpatská 6 a 7      

                                                tel.: +421 41 5674 107                         tel.: +421 41 5674 213, 226
                                                mobil: +421 905 162 519                    mobil: +421 905 764 365

 

Ďakujeme, že rešpektujete nastavené pravidlá.

 

Zdravotný stav klientov je možné konzultovať každú stredu v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod.

na telefónnom čísle príslušnej ambulancie.

 

 

 

Žilinská župa vynakladá na oblasť sociálnej starostlivosti významnú časť svojho rozpočtu. Je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb a prispieva aj na služby pre občanov u neverejných poskytovateľov. V sociálnej oblasti sme v mene Stratégie Žilinský kraj 22+ uskutočnili množstvo pozitívnych zmien, ktoré predtým v našom kraji absentovali. Pozrite si spolu s nami úspechy, na ktoré sme hrdí.
Žilinský samosprávny kraj si nevyberá komu - pomáha všetkým. S veľkým odhodlaním a pokorou ideme ďalej…
Stratégia22+ Efektívne – Transparentne – V službe verejnosti
 
ℹ Viac info o Stratégii22+: https://bit.ly/2OwSShw

 

                                                                  

Príbuzným našich klientov a žiadateľom o sociálnu službu dávame do pozornosti

nový Cenník za poskytované sociálne služby v CSS Letokruhy,

platný od 1.8.2021. Pozrieť si ho môžete TU

 

                                                                  

OZNAM

 

CSS Letokruhy vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii na Slovensku

a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  oznamuje verejnosti, že:

                                                                                   -  sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ,

  1.                                                                          -  máme plán preventívnych opatrení,
  2.                                                                          -  máme spracovaný krízový plán, ktorý určuje postup v súvislosti s nebezpečenstvom
    1.                                                                   šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19,SARS-  CoV).

 

Kontaktná osoba, ktorá odpovedá na otázky v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 10:00 hodiny je:

PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka

tel. 0905 541 890, v prípade nedovolania sa použite e-mail:  gajdosikova@vuczilina.sk

 

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

 

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v domove sociálnych služieb (66),  v zariadení pre seniorov (75) a  v špecializovanom zariadení (152).

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.

 

Od roku 2012 je Centrum sociálnych sociálnych služieb Žilina certifikovaným Pracoviskom bazálnej stimulácie.

Od roku 2013 je zariadenie partnerskou organizáciou a INFO BODOM Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

(Info bod distribuuje informačné letáky do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou v danom regióne a sprostredkuje užitočné rady a informácie do týchto rodín.)

 

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja sa zaujíma o kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v našom zariadení, preto spracoval Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb.

Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom CSS Letokruhy:

 

dotazník spokojnosti

 

POradenstvo pre pacientov s alzheimerovou chorobou
Naše zariadenie sa venuje poradenskej činnosti v oblasti Alzheimerovej choroby.

Pripravili sme pre Vás zoznam často kladených otázok ku tejto chorobe, ako aj možnosť anonymne sa spýtať na to, čo Vás zaujíma.

Oz letokruhy

 

Sme Občianske združenie Letokruhy, ktoré má sídlo priamo v CSS Letokruhy Žilina na Karpatskej ulici 3117/9. Sme registrovaní v Notárskom centrálnom registri určenom právnickým osobám pre získanie 2% Vami platenej dane z príjmov za rok 2019.

Cieľmi Občianskeho združenia Letokruhy je zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb, rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihnúť kultúrnu a duchovnú úroveň obyvateľov CSS Letokruhy, pomáhať pri materiálno – technickom a personálnom zabezpečení, v súvislosti s vytváraním vhodného zázemia obyvateľov (dobudovanie relaxačných priestorov, rehabilitácie…) vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrnu, záujmovú a aktivačnoterapeutickú činnosť (účasť na kultúrnych a športových podujatiach , organizovanie rôznych súťaží, zriadenie tvorivých dielní – výroba darčekových predmetov), organizovať rekreačné zájazdy, pobyty na Slovensku i v zahraničí.