Centrum sociálnych služieb Letokruhy

 

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postuhnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov a od 01.10.2011 aj v špecializovanom zariadení.

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a v znení neskorších predpisov.

 

Od roku 2012 je Centrum sociálnych sociálnych služieb Žilina certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie.

Od roku 2013 je zariadenie partnerskou organizáciou a INFO BODOM Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Infobod distribuuje informačné letáky do rodín dotknutých Alzheimerovou chorobou v danom regióne a sprostredkuje užitočné rady a informácie do týchto rodín.

 

 

Úrad Žilinského samosprávneho kraja má veľký záujem o kvalitu poskytovaných služieb, preto spracovali Dotazník spokojnosti pre oblasť sociálnych služieb.

Budeme radi, ak ohodnotíte služby, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom CSS Letokruhy:

 

dotazník spokojnosti

POradenstvo pre pacientov s alzheimerovou chorobou
Naše zariadenie sa venuje poradenskej činnosti v oblasti Alzheimerovej choroby.

Pripravili sme pre Vás zoznam často kladených otázok ku tejto chorobe ako aj možnosť anonymne sa spýtať na to čo Vás zaujíma.

Oz letokruhy

 

Sme Občianske združenie Letokruhy, ktoré má sídlo priamo v CSS Letokruhy Žilina na Karpatskej ulici 3117/9. Sme registrovaní v Notárskom centrálnom registri určenom právnickým osobám pre získanie 2% Vami platenej dane z príjmov za rok 2018.

Cieľmi Občianskeho združenia Letokruhy je zvyšovať úroveň a kvalitu poskytovaných služieb, rozvíjať tvorivú činnosť a pozdvihnúť kultúru a duchovnú úroveň obyvateľov CSS Letokruhy, pomáhať pri materiálno – technickom a personálnom zabezpečení, v súvislosti s vytváraním vhodného zázemia obyvateľov (dobudovanie relaxačných priestorov, rehabilitácie…), vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrnu, záujmovú a aktivačnoterapeutickú činnosť (účasť na kultúrnych a športových podujatiach , organizovanie rôznych súťaží, zriadenie tvorivých dielní – výroba darčekových predmetov), organizovať rekreačné zájazdy, pobyty na Slovensku i v zahraničí.