Centrum sociálnych služieb Letokruhy

 

 

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať kvalitné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách, ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja.  

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta.

Chceme zabezpečiť, aby požiadavky našich klientov boli pochopené všetkými zamestnancami organizácie a boli súčasťou ich každodennej práce.

Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

 

Centrum sociálnych služieb Letokruhy poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v:

špecializovanom zariadení 152 miest, (150 miest celoročne, 2 miesta ambulantne)

domove sociálnych služieb 66 miest, (65 miest celoročne, 1 miesto ambulantne)

zariadení pre seniorov 75 miest.

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.

 

Od 1.9.2022  poskytuje CSS Letokruhy Odľahčovaciu službu.

Odľahčovacia služba je v zmysle par. 54 zákona 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách  sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

Cieľom odľahčovacej služby je umožniť osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia a to najviac na 30 dní v kalendárnom roku.

Prípade záujmu alebo informácii  kontaktujte sociálny úsek na t.č.: 0905 162 519 , alebo Žiadosť na poskytnutie odľahčovacej služby TU -vytlačte, vyplňte a s prílohami prineste osobne na sociálny úsek.

Mesačná úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa určuje ako násobok počtu dní v príslušnom kalendárnom mesiaci a výška úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti  - cenník za poskytované sociálne služby vidˇ. link nižšie :

http://karpatska.dsszsk.sk/cennikposkytovaniasocialnychsluzieb.html

 

Rozsah poskytovaniej sociálnej starostlivosti je zakotvený v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

Od roku 2012 je CSS Letokruhy Žilina certifikovaným Pracoviskom bazálnej stimulácie.

 

 

 

CSS Letokruhy umožňuje absolvovať vzdelávanie a prípravu v štúdijnom odbore - obchodná akadémia v Systéme duálneho vzdelávania.

 

V súvislosti s povinnosťami  zamestnávateľov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Vám  oznamujeme, že pre účely tohto zákona Žilinský samosprávny  kraj vydal vnútorný predpis – Smernicu ako povinný dokument podľa zákona, ktorý je zverejnený  na  internetovej stránke www.zilinskazupa.sk