Centrum sociálnych služieb Letokruhy

 

 

Centrum sociálnych služieb Letokruhy poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v:

špecializovanom zariadení 152 miest, 

domove sociálnych služieb 66 miest,

zariadení pre seniorov 75 miest.

 

Rozsah poskytovanej starostlivosti je realizovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  v znení neskorších predpisov.

Od roku 2012 je CSS Letokruhy Žilina certifikovaným Pracoviskom bazálnej stimulácie.

 

Okrem poskytovania uvedených sociálnych služieb celoročnou pobytovou formou poskytujeme od 1.1.2020 sociálne služby  aj ambulantnou formou v:
 
špecializovanom zariadení 2 miesta,
domove sociálnych služieb 1 miesto
 
Ambulantná sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby, t. j. do CSS Letokruhy. Miestom poskytovania ambulantnej služby sú novovytvorené priestory na Karpatskej 9, 1. poschodie, č. dverí  200, 201. Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje počas pracovných dní  v čase od 7,30-15,30h.
 

V rámci ambulantnej formy poskytujeme:

- ergoterapeutické činnosti a aktivizačné programy,

- spoločenské podujatia,

- priestor pre odpočinok, stravovanie,

- dohľad nad užívaním liekov, hygienický dohľad,

- sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom ...

 

Mesačná úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa určuje ako násobok počtu dní v príslušnom kalendárnom mesiaci a výška úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti (viď. Cenník poskytovania sociálnych služieb).

 

Rozsah poskytovaniej sociálnej starostlivosti je zakotvený v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

 

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby ambulantnou formou si môžete stiahnuť TU.

 

 

V súvislosti s povinnosťami  zamestnávateľov, ktoré vyplývajú zo zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Vám  oznamujeme, že pre účely tohto zákona Žilinský samosprávny  kraj vydal vnútorný predpis – Smernicu ako povinný dokument podľa zákona, ktorý je zverejnený  na  internetovej stránke www.zilinskazupa.sk