Odkazy

Služby

 

 

Poskytovanie sociálnych služieb

 

V zariadení boli poskytované v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a to celoročnou pobytovou formou, na neurčitý čas. Činnosti, ktoré sme vykonávali boli zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti klientov viesť samostatný život, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb, riešenie krízovej sociálnej situácie a prevenciu sociálneho vylúčenia. Hlavným cieľom v poskytovaní sociálnych služieb pre klientov bolo v spolupráci s klientom a jeho rodinou uspokojovanie jeho potrieb prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov so zameraním na spokojnosť klientov, neustále zvyšovanie kavalifikácie zamestnancov a inovácie zariadenia.

V roku 2016 sme poskytovali odborné činnosti ako:

    

Sociálne poradenstvo zabezpečovali sociálne pracovníčky zariadenia, a to osobne, telefonicky a emailovou komunikáciou. Cieľovou skupinou základného sociálneho poradenstva boli klienti zariadenia, ich rodinní príslušníci a záujemcovia o oo sociálnu službu. Prostredníctvom 384 poskytnutých poradenstiev sme v roku 2016 informovali občanov o podmienkach, možnostiach, formách a miestach poskytovania sociálnych služieb a pod. Vďaka spolupráci so SLovenskou Alzheimerovou spoločnosťou ( ďalej len SAS ) sme aj v roku 2016 boli vedení ako Infobod SAS, poskytovali sme sociálne poradenstvo pre rodiny, v ktorých má niektorý z členov demenciu. Pri poradenstve sme využívali informačné letáky a brožúry o demencii s cennými radami pre tých, ktotrí sa strajú o takto postihnutých ľudí.

 

Sociálnu rehabilitáciu v zariadení vykonávali dve inštruktorky sociálnej rehabilitácie a sociálnepracovníčky s dôrazom na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti u klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. Sociálna rehabilitácia bola zameraná na rozvoj základných sociálnych zručností, aktivizáciu a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoje bývanie a pri základných sociálnych aktivitách. V rámci sociálnej rehabilitácie sme využívali aj zeleninovú a bylinkovú záhradku v areáli zariadenia, Snozeleň miestnosť a pamäťovú izbu. Na podporu mobility sme realizovali vychádzky v areáli alebo vo vnútorných priestoroch zariadenia.

Pri práci sme využívali prvky arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, pohybovej terapie, kognitívny tréning, vzdelávanie a i. Aktivizovať klientov nám pomáhal aj štvornohý dobrovoľník - záchranársky pes Tara so svojím psovodom, ktorý prostredníctvom prvkov canisterapie pozitívne vplýval na psychiku prijímateľov trvale pripútaných na lôžko a klientov s demenciou. U takto zdravotne postihnutých prijímateľov sme využívali aj metódu bazálnej stimulácie.

Pri práci s prijímateľmi trpiacimi demenciou, umiestnených na špecializovanom oddelení, sme využívali prvky validácie ako metódy práce s dezorientovanými starými ľuďmi so zameraním na uznanie pocitov, s cieľom redukovať úzkosť, ktorú títo klienti prežívajú. V práci s uvedenou cieľovou skupinou sa nám osvedčili terapeutické bábiky, prostredníctvom ktorých mali prijímatelia možnosť vyjadrovať emócie a znižovaťasvoje vnútorné napätie.

 

Cieľom pracovných terapií bolo aj v roku 2016 rozvíjať jemnú motoriku a kognitívne funkcie, podporovať aktivizáciu a samostatnosť klientov.

Klientom sú blízke tradičné práce, ktoré si pamätajú zo svojich domovov a radi sa počas roka 2016 stretávali pri takýchto prácach, napríklad pri šupení fazule, zbere lipového kvetu, pri sušení byliniek a pečení sladkých dobrôt. Na jeseň dostalo pár šikovných gazdiniek "slinu" na tradičné zemiakové placky, a tak sme si ich spoločnými silami napiekli zo zemiakov, ktoré načistili usilovní klienti a pri pečení tiež aktívne pomáhali.

 

Ošetrovateľskú starostlivosť a starostlivosť o osobnú hygienu zabezpečuje personál opatrovateľsko - zdravotníckeho úseku podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu a individuálnych potrieb prijímateľov.

Výkony ošetrovateľskej starostlivosti sú realizované v našom zariadení prostredníctvom praktického lekára, ktorý v našom zariadení navštevuje prijímateľov v latentnom štádiu, kde by nebol možný prevoz sanitnou službou. Zhoršený zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby odborný personál telefonicky konzultuje s obvodným lekárom, prípadne s lekárom špecialistom, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe, resp. doporučia prijímateľa sociálnej služby na odborné lekárske vyšetrenie či hospitalizáciu.

V priebehu poobedných, nočných služieb a počas víkendov riešime zhoršený zdravotný stav prijímateľov cestou pohotovosti alebo privolaním RZP.

Každý prijímateľ sociálnej služby má zavedenú dokumentáciu opatrovateľských plánov, dekurzy, imobilní prijímatelia sociálnych služieb aj dokumentáciu o vysadzovaní a polohovaní, prípadne o príjme a výdaji tekutín.

Pri práci využívame koncept bazálnej stimulácie (ďalej len BS), ktorým sa snažíme zastaviť alebo zmierniť rozvoj zdravotného postihnutia a skvalitniť život prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení, hlavne u prijímateľov s vyšším stupňom odkázanosti.

Na posteli každého prijímateľa, u ktorého je potreba poskytovania BS, sú nalepené informácie o tom ako si praje byť oslovovaný a aký iniciálny dotyk sa používa pri začatí poskytovania BS. Na každom úseku sme vytvorili edukačné tabule, ktoré obsahujú informácie a fotografie o tejto metóde a umožňujú nám tak lepšie zapájať príbuzných do jej poskytovania.

Na podporu pohybovej aktivity prijímateľov sociálnej služby slúži telocvičňa a dve rehabilitačné miestnosti, kde prijímatelia sociálnej služby pod vedením fyzioterapeutky, prípadne rehabilitačnej pracovníčky individuálne aj skupinovo cvičia pilates.

Na skvalitnenie rehabilitačnej starostlivosti naďalej používame tejpovacie pásky, ktoré sa používajú k fixácii alebo spevneniu kĺbových štruktúr alebo svalov.

 

Stravovanie zabezpečujeme v dvoch samostatných stravovacích prevádzkach - Karpatská 8,9 a Karpatská 6. Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná celodenná strava - racionálna (5x denne) a diabetická (6x denne).

V roku 2016 sme zakúpili termoboxy, ktoré nám umožňujú zabezpečiť stravu v požadovanej teplote ku lôžku klienta a taktiež zabezpečujú dodržiavanie hygienicko - epidemiologických predpisov.

Stravovanie pre prijímateľov poskytujeme v súlade so zásadami zdravej výživy, a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb, podľa určených stravných jednotiek. Chodiaci klienti sa stravujú v spoločnej jedálni, ktorá sa nachádza v každej budove.

 

Upratovanie izieb prijímateľov a spoločných priestorov vykonávajúzamestnanci zariadenia na základe sanitačného programu a podľa harmonogramu (denne, týždenne a štvrťročne).

Exteriér

Pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne klientov vykonávajú zamestnanci v práčovni na pracovisku Karpatská 8,9 a v práčovni na pracovisku Karpatská 6. Pranie a údržbu posteľnej bielizne realizujeme dodávateľsky.

 

Z ďalších činností:vytvárame podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečujeme záujmovú a kultúrno - spoločenskú činnosť.