Odkazy

Služby

 

 

Poskytovanie sociálnych služieb

 

V zariadení sú poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to celoročnou pobytovou formou  a ambulantnou formou. Činnosti, ktoré vykonávame, sú zamerané na prevenciu vzniku nepriaznivej situácie, zachovanie, obnovu a rozvoj schopnosti klientov viesť samostatný život, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb, riešenie krízovej sociálnej situácie a prevenciu sociálneho vylúčenia. Hlavným cieľom v poskytovaní sociálnych služieb pre klientov je v spolupráci s klientom a jeho rodinou uspokojovanie jeho potrieb prostredníctvom jasne definovaných procesov a postupov so zameraním na spokojnosť klientov, neustále zvyšovanie kavalifikácie zamestnancov a inovácie zariadenia.

V CSS Letokruhy poskytujeme:

    

Sociálne poradenstvo poskytujú sociálne pracovníčky zariadenia, a to osobne, telefonicky a emailovou komunikáciou. Cieľovou skupinou základného sociálneho poradenstva sú klienti zariadenia, ich rodinní príslušníci a záujemcovia o sociálnu službu. Prostredníctvom  poskytnutých poradenstiev informujeme občanov o podmienkach, možnostiach, formách a miestach poskytovania sociálnych služieb, procese umiestnenia občanov do zariadení sociálnych služieb a pod. Vďaka spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou (ďalej len SAS) sme aj v roku 2018 boli vedení ako Infobod SAS, poskytovali sme sociálne poradenstvo pre rodiny, v ktorých má niektorý z členov demenciu. Pri poradenstve sme využívali informačné letáky a brožúry o demencii s cennými radami pre tých, ktorí sa starajú o takto postihnutých ľudí.

 

Sociálnu rehabilitáciu v zariadení vykonávali štyri inštruktorky sociálnej rehabilitácie a sociálne pracovníčky s dôrazom na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti u klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. Sociálna rehabilitácia bola zameraná na rozvoj základných sociálnych zručností, aktivizáciu a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o svoje bývanie a pri základných sociálnych aktivitách. V rámci sociálnej rehabilitácie sme využívali aj zeleninovú a bylinkovú záhradku v areáli zariadenia, Snoezeleň miestnosť, pamäťovú izbu a spoločenské miesstnosti. Na podporu mobility sme realizovali vychádzky v areáli alebo vo vnútorných priestoroch zariadenia.

Pri práci sme využívali prvky arteterapie, muzikoterapie, biblioterapie, pohybovej terapie, kognitívny tréning, vzdelávanie a i. Aktivizovať klientov nám pomáhal aj štvornohý dobrovoľník - záchranársky pes Tara so svojím psovodom, ktorý prostredníctvom prvkov canisterapie pozitívne vplýval na psychiku prijímateľov trvale pripútaných na lôžko a klientov s demenciou. U takto zdravotne postihnutých prijímateľov sme využívali aj metódu bazálnej stimulácie.

 

 

Pri práci s prijímateľmi trpiacimi demenciou, umiestnených na špecializovanom oddelení, sme využívali prvky validácie ako metódy práce s dezorientovanými starými ľuďmi so zameraním na uznanie pocitov, s cieľom redukovať úzkosť, ktorú títo klienti prežívajú. V roku 2018 sme v našom zariadení pokračovali v pravidelných cvičeniach kliento v našej telocvični a cez leto v záhrade zariadenia, ktoré sa stali veľmi obľúbenou aktivitou. Pravidelne sme cvičili s profesionálnou trénerkou - cvičiteľkou pilatesu. Do plánu kativít sociálnej rehabilitácie a aktivizácie našich klientov sme zaradili pamäťové cvičenia, prostredníctvom ktorých sme trénovali kognitívne schopnosti našich klientov.

 

 

Cieľom pracovných terapií bolo aj v roku 2018 rozvíjať jemnú motoriku a kognitívne funkcie, podporovať aktivizáciu a samostatnosť klientov.

Klienti sa pravidelne stretávali počas celého roka v dvoch terapeutických miestnostiach, piatich spoločenských miestnostiach a v stolárskej dielni, kde mohli v príjemnom prostredí rozvíjať kreativitu, manuálne zručnosti ale aj sociálne kontakty a sociálnu komunikáciu.

 

Ošetrovateľskú starostlivosť a starostlivosť o osobnú hygienu vrátane kúpania, ako aj o ostatné denné činnosti ako je stravovanie, obliekanie, vyprázdňovanie a i. zabezpečuje personál opatrovateľsko - zdravotníckeho úseku podľa stupňa odkázanosti na sociálnu službu a individuálnych potrieb prijímateľov.

Výkony ošetrovateľskej starostlivosti sú realizované v CSS Letokruhy sestrou, pracujúcou v našom zariadení, ktorá úzko spolupracuje s obvodným lekárom MUDr. Mehrim. Navštevuje ho trikrát týždenne z dôvodu konzultácií zdravotného stavu sprijímateľov a zdravotníckych pomôcok u prijímateľovsociálnych služieb. Lieky a inkontinenčné pomôcky predpisuje obvodný lekár jedenkrát za mesiac alebo podľa potreby.

Lekár navštevuje prijímateľov v terminálnom štádiu, u ktotrých nie je možný prevoz sanitnou službou. Zhoršený zdravotný stav prijímateľa sociálnej služby odborný zdravotný personál konzultuje telefonicky s obvodným lekárom, prípadne s lekárom špecialistom, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe. 

V priebehi popoludňajších, nočných služieb a počas víkendov a sviatkov sa rieši zhoršený zdravotný stav prijímateľov cestou LSPP alebo privolaním RZP.

Naše zariadenie každé dva týždne navštevuje psychiatrička. V roku 2018 sme preočkovali proti chrípke všetkých prijímateľov sociálnej služby a proti zápalu pľúc individuálne s výnimkou kontraindikovaných.

 

Pri práci využívame koncept bazálnej stimulácie (ďalej len BS), ktorým sa snažíme zastaviť alebo zmierniť rozvoj zdravotného postihnutia a skvalitniť život prijímateľov sociálnej služby v našom zariadení, hlavne u prijímateľov s vyšším stupňom odkázanosti.

Na posteli každého prijímateľa, u ktorého je potreba poskytovania BS, sú nalepené informácie o tom ako si praje byť oslovovaný a aký iniciálny dotyk sa používa pri začatí poskytovania BS. Na každom úseku sme vytvorili edukačné tabule, ktoré obsahujú informácie a fotografie o tejto metóde a umožňujú nám tak lepšie zapájať príbuzných do jej poskytovania.

Na skvalitnenie rehabilitačnej starostlivosti naďalej používame tejpovacie pásky, ktoré sa používajú k fixácii alebo spevneniu kĺbových štruktúr alebo svalov.

 

Stravovanie zabezpečujeme v dvoch samostatných stravovacích prevádzkach - Karpatská 8 a Karpatská 7. Prijímateľom sociálnej služby je poskytovaná celodenná strava - racionálna (5x denne) a diabetická (6x denne) a mixovaná.

Stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby poskytujeme v súlade so zásadami zdravej výživy, a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb, podľa určených stravných jednotiek. Starostlivo dodržiavame schválené jedálne lístky, platné receptúry a a technologické postupy výroby a prípravy jedál, dodržiavame kalorickú a biologickú hodnotu stravy a jej pestrosť.

V roku 2018 sme zakúpili nové kuchynské spotrebiče: elektrickú trojrúru, konvektomat a mlynček na mäso.

V prevádzke na Karpatskej 7, blok B prebehla rekonštrukcia jedálne.

Chodiaci klienti sa stravujú v spoločnej jedálni, ktorá sa nachádza v každej budove.

 

Upratovanie izieb prijímateľov a spoločných priestorov vykonávajúzamestnanci zariadenia na základe sanitačného programu a podľa harmonogramu (denne, týždenne a štvrťročne).

Exteriér zariadenia pomáhajú upratovať a skrášľovať aj prijímatelia a zamestnanci na spoločných brigádach.

Pranie, žehlenie a údržbu osobnej bielizne prijímateľov vykonávajú zamestnanci v práčovni na pracovisku Karpatská 9 a v práčovni na pracovisku Karpatská 6. Pranie a údržbu posteľnej bielizne realizujeme dodávateľsky.