Odkazy

evidencia žiadateľov

 

 

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby k 10.6.2022

 

V evidencii žiadateľov uverejnenom na webovej stránke zariadenia je žiadateľ vedený podľa čísla rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

V Centre sociálnych služieb Letokruhy sú služby poskytované v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, a to celoročnou pobytovou formou a ambulantnou formou.